Autoplay next episode: On
  Light Off
  Report
  272 view

甄圆圆一直以为“白瘦美”才有被爱的资格,直到再次遇见学生时代暗恋的校园男神阮东升,才发现原来并非如此。原来,早在学生时代,阮东升就已经喜欢上胖子甄圆圆,却不敢诉之于口。“遇到爱情,或许是因为外貌的缺陷,或许是因为不善言谈,总是有着各种各样的‘不自信’,让人眼里只看到不完美的自己,却错过了收获一份浪漫爱情的机会

A plump girl named Zhen Yuanyuan slims down and becomes a super-model with the stage name Eva. She then begins a romance with "male god" Yuan Dongshen.

PlayServer #2
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
PlayServer #3
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
PlayServer #4
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24